Soal-soal Latihan Ulangan Kenaikan Kelas 8 Pendidikan Agama Islam

A.    Pilihan Ganda
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!
 1. Mad, menurut bahasa artinya adalah ....
  1. Pendek
  2. Panjang
  3. Memantul
  4. membalik
 2. Mad terbagi menjadi 2 macam yaitu ....
  1. mad silah dan mad tawilah
  2. mad badal dan mad jaiz
  3. mad wajib dan mad jaiz
  4. mad tabi’i dan mad far’i
 3. مَنْ جَآءَكَ
Lafal di atas merupakan contoh bacaan ….
  1. Mad badal
  2. Mad wajib muttasil
  3. Mad silah qasirah
  4. Mad jaiz munfasil
 1. Mad silah ada dua macam, yaitu …
a.       mad silah qasirah dan tawilah
b.      mad silah qasirah dan tamkin
c.       mad silah mukhaffaf dan tawilah
d.      mad silah mukhaffaf dan musaqqal
 1. Menurut bahasa, tawilah berarti …
a.       panjang
b.      pendek
c.       lunak
d.      membedakan

 1. وَمَآ أَنْزَلْنكَ
Lafal di atas merupakan contoh bacaan ....
  1. mad wajib muttasil
  2. mad badal
  3. mad jaiz munfasil
  4. mad iwad
 1. Tanda waqaf biasanya berada pada …
a.       awal kalimah                                         
b.      akhir kalimah
c.       tengah kalimah                                      
d.      tengah dan akhir kalimah
 1. Keadaan huruf diwaqafkan yang cara membacanya harus dengan mengubah huruf ta  marbutah menjadi huruf ha yang disukun adalah …
a.       berakhir dengan huruf yang didahului dengan huruf mati
b.      berakhir dengan huruf ta  marbutah
c.       berakhir dengan huruf yang berharakat fathah, dammah atau dammatain, dan kasrah atau kasratain
d.      berakhir dengan huruf yang disukun (mati)
 1. Keadaan huruf diwaqafkan yang cara membacanya harus disukun terlebih dahulu, kemudian dibaca mati dengan terang menurut bacaan masing-masing huruf adalah …
a.       berakhir dengan huruf yang didahului dengan huruf mati
b.      berakhir dengan huruf ta  marbutah
c.       berakhir dengan huruf yang berharakat fathah , dammah atau dammatain , dan kasrah atau kasratain
d.      berakhir dengan huruf yang disukun (mati)
 1. Sifat wajib bagi rasul yang berarti cerdas adalah ….
a.       kazib                                             
b.      sidik
c.       fatanah                             
d.      amanah
 1. Sifat mustahil rasulullah yang berarti “menyembunyikan” adalah …
a.       kazib                                             
b.      kitman
c.       Khianat                            
d.      baladah
 1. Rasulullah saw. menyampaikan wahyu yang diperolehnya dari Allah swt adalah ….
a.        sidik
b.        fatanah                            
c.        amanah
d.       tabligh
 1. Sifat mustahil rasulullah yang berarti “dusta” adalah …
a.       kazib                                             
b.      kitman
c.       Khianat                            
d.      baladah
 1. Rasul mempunyai sifat fatanah berarti …
a.       rasul itu dapat dipercaya
b.      rasul itu cerdik pandai
c.       rasul itu dapat dipercaya
d.      rasul itu menyampaikan wahyu Allah
 1. Yang bukan merupakan Rasul ulul Azmi adalah …
a.       Nabi Nuh a.s.
b.      Nabi Ibrahim a.s.
c.       Nabi Yusuf a.s.
d.      Nabi Isa a.s.
 1. Gelar ulul azmi diberikan kepada Rasul yang …
a.       Sabar
b.      Kaya
c.       Berkuasa
d.      Pintar
 1. Jika ada makanan halal yang mendapatkannya dengan mencuri maka hukum makanannya adalah …
a.       haram
b.      halal
c.       makruh
d.      mubah
 1.  Berikut 2 jenis bangkai yang dihalalkan adalah ....

           a. bangkai ikan dan belalang
           b. bangkai belalang dan ayam
           c. hati dan limpa
           d. bangkai cacing dan hewan kurban
   
 1. Meminum khamar seteguk hukumnya …
a.       diharamkan                                                          
b.      disunahkan
c.       dihalalkan                                                             
d.      dimakruhkan
 1. Di bawah ini yang termasuk makanan yang dihalalkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, kecuali…
a.       mengandung gizi, serta tidak mengandung penyakit
b.      tidak menjijikkan dan tidak najis
c.       tidak dicemari dengan barang yang haram
d.      tidak berguna bagi tubuh
 1. Di bawah ini hal yang perlu dilakukan pada saat makan dan minum adalah…
a.       sebelum makan cucilah tangan dahulu
b.      kencing dengan berdiri
c.       makan menggunakan tangan kiri
d.      makan dengan tergesa-gesa
 1. Dengan kita menerapkan adab makan dan minum, berarti kita …
a.       mensyukuri nikmat yang diberikan Allah swt.
b.      melalaikan kenikmatan Allah swt.
c.       melupakan karunia Allah swt.
d.      menikmati karunia Allah  swt.
 1. Di bawah ini yang bukan termasuk penyakit hati adalah …
a.       Egois
b.      Kasih sayang
c.       munafik
d.      dendam
 1. Berikut ini merupakan cirri-ciri orang munafik, kecuali…
a.       Apabila berkata,ada faktanya
b.      Apabila berjanji, mengkhianati
c.       Apabila berkata ,dusta
d.      Apabila dipercaya, berkhianat
 1. Orang yang akan kekal dalam neraka jahanam adalah …
a.       Orang egois
b.      Orang dendam
c.       Orang marah
d.      Orang munafik dan kafir
 1. Kebalikan dari sifat pendendam adalah ….
a. lemah-lembut
b. murah hati
c. khianat
d. istiqomah
 1. Dua macam darah yang halal dimakan adalah …
a.       darah sapi dan darah kerbau
b.      darah ayam dan darah kambing
c.       darah ular dan darah belalang
d.       hati dan limpa
 1. Alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih adalah …
a.       kuku dan tulang
b.      pisau dapur
c.       pedang
d.      golok
 1. Jika hewan yang halal tidak disembelih mengikuti tuntunan syariat Islam, dianggap …
a.       sah penyembelihannya
b.      menjadi bangkai
c.       halal dimakan
d.      dapat dimakan setelah dimasak
 1. Semua jenis unggas halal dimakan, kecuali …a.       burung elang
  b.      burung dara
  c.       burung pipit 
  d.      burung gereja
31.  Binatang di bawah ini yang halal karena dikelompokkan binatang ternak adalah….
a. kelinci
b. kerbau
c. rusa
d. kuda
32.  Binatang yang hukumnya disamakan dengan ayam adalah ....
a. burung merpati
b. burung rajawali
c. burung gagak
d. burung hantu
33.  Memakan daging tikus haram hukumnya, karena tikus termasuk binatang yang....
a. menjijikkan
b. menakutkan
c. dilarang membunuhnya
d. disuruh membunuhnya
34.  Binatang yang subhat adalah binatang yang....
a. tidak jelas asal-usulnya
b. tidak jelas habitatnya
c. tidak jelas hukumnya
d. tidak tampak dilihat mata
35.  Binatang ternak seperti kuda, sapi, dan kerbau hukumnya adalah….
a. makruh
c. haram
b. mubah
d. halal
 1. Gerakan penerjemahan periode pertama berlangsung pada masa pemerintahan khalifah ....
a.       Haru Ar-Rasyid
b.      Abu abbas assafah
c.       Abdullah Al-Makmun
d.      Abu Ja`far al Mansur
 1. Ilmu pengetahuan terus berkembang di masyarakat islam yaitu pada pemerintahan....
a.       Khulafar Rasyidin
b.      Bani Ummayah
c.       Bani Abbasiyah
d.      Semua jawaban benar
 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dimasyarakat islam (bangsa Arab) tidak luput dari sumbangan beberapa negara seperti bangsa yunani memeberikan sumbangan di bidnag ilmu....
a.       Matamatika
b.      Kedokteran
c.       Filsafat
d.      Astronomi
 1. Berikut mendapat julukan Guru kedua dalam ilmu filsafat adalah ....
a.       Al- Farabi
b.      Ibnu Rusyd
c.       Al-Kindi
d.      Al-Razi
40.  Kedokteran merupakan bidang yang mendapat perhatian besar dikalangan penguasa Dinasti Abbasiyah, terbuktidengan kenyataan bahwa semua kholifah mempunyai dokter pribadi. Doter-dokter itu pada mulanya adalah....
a.       Orang ahli dummah
b.      Orang ahli Yunani
c.       Orang Bizantium
d.      Orang Yahudi

B.     Uraian
Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas!
1.      Sebutkan macam-macam mad!
2.      Mad silah dibagi menjadi 2 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing mad silah tersebut !
3.      Sebutkan beberapa manfaat iman kepada rasul Allah swt !
4.      Sebutkan para Rasul yang termasuk dalam ulul azmi !
5.      Sebutkan cirri-ciri orang munafik !
6.      Sebutkan bahaya yang diakibatkan perbuatan munafik!
7.      Sebutkan beberapa mudarat hewan yang diharamkan !
8.      Sebutkan macam binatang yang halal dagingnya menurut Al-Qur’an dan hadis!
9.      Sebutkan dua hal yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah!
10.  Sebutkan 5 buku yang filasaft Yunani yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab!
Share this article :
+
Previous
Next Post »
11 Komentar untuk "Soal-soal Latihan Ulangan Kenaikan Kelas 8 Pendidikan Agama Islam"

Assalamualaikum Wr. Wb.
Terimakasih banyak atas informasinya pak, saya sudah baca posting2 di blog ini, bermanfaat sekali pak..

terima kasih soalnya....
Yang kotak2 tu huruf arab ya pak...

Siip..
Jangan Lupa Kunjungi Blog Saya Yaa..

Waalaikum salam. terimakasih atas kunjungannya. semoga bermanfaat

ya ada huruf arabnya... dari sini tidak ada kotak-kotak... dari situ mungkin komputernya tidak support arab, sehingga jadi kotka-kotak

terima kasih sudah berkunjung, blognya apa...

gk ada kunci jawabannya pak?

Makasihh pak,, berguna lohh buat ukk saya sekarang ^^

Terima Kasih Sudah Berkomentar
 
Template By. Kunci Dunia
Back To Top