Iman kepada Allah melalui sifat-sifat-Nya

Sifat-Sifat Wajib bagi Allah digolongkan menjadi tiga bagian berikut.
1. Sifat Nafsiyah
Wujud : ada
Dalil Aqli : "Setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, termasuk alam ini, pasti ada yang mengadakan yaitu Allah swt."
Dalil Naqli : Q.S. Al-Baqarah 163

2. Sifat Salbiyah
a.   Qidam : Terdahulu
Dalil Aqli     : "Wujud Allah swt itu terlebih dahulu ada sebelum makhluk yang diciptakan (yang menciptakan lebih dahulu ada daripada yang diciptakan)"
Dalil Naqli   : Q.S. Al-Hadid ayat 3
Artinya:
“Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

“Yang Awal” ialah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, “Yang Akhir” ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah, “Yang Zahir” ialah Yang Maha Tinggi, dan “Al Batin” ialah tidak ada sesuatu pun yang menghalangi-Nya dan Dia lebih dekat kepada makhluk dari pada makhluk itu sendiri kepada dirinya.

b. Baqa' : kekal
Dalil Aqli     : "seandainya Allah itu rusak maka berakhirlah alam ini, padahal alam ini masih diatur sampai alam akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah kekal abadi."
Dalil Naqli       : Q.S. Ar-Rahman 26 – 27
Artinya:
26.       Semua yang ada di bumi itu akan binasa,
27.       tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.

c.       Mukhalafatu lilhawadisi : Berbeda dengan makhluk
Dalil Aqli     : "seandainya Allah itu rusak maka berakhirlah alam ini, padahal alam ini masih diatur sampai alam akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah kekal abadi."
Dalil Naqli       : Q.S. Asy-Syura [42]:11.
Artinya:
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

d.      Qiyamuhu binafsihi : Berdiri sendiri
Dalil Aqli     : "Allah swt. dalam menciptakan alam semesta tidak membutuhkan bantuan yang lain."
Dalil Naqli       : Q.S. Ali Imran : 2 dan Q.S Taha : 111
Artinya:
2. Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). (Q.S. Ali Imran [3] : 2) 
Artinya:
111. Dan semua wajah tertunduk di ha-dapan (Allah) Yang Hidup dan Yang Berdiri Sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. (Taha [20]: 111)

e. Wahdaniyyah : Maha Esa
Dalil Aqli     : "Allah swt. hanya satu (Esa) apabila Allah itu lebih dari satu, maka dunia ini akan mengalami kehancuran."
Dalil Naqli       : Q.S. Al-Ikhlas:1 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1.     Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
2.     Allah tempat meminta segala sesuatu.
3.     (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
4.     Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

Q.S. Al-Anbiya' 22, yang artinya
22.   Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Mahasuci Allah yang memiliki ‘Arsy, dari apa yang mereka sifatkan

3.      Sifat Ma'ani
a.       Qudrat : Berkuasa
Dalil Aqli     : "Allah swt. itu berkuasa, kekuasaan Allah tidak terbatas. Dialah zat yang membuat dan mengatur alam ini."
Dalil Naqli       : Q.S. Al-Baqarah:20, Q.S. Al-Mulk:1 dan Q.S. A>li 'Imra>n:26
Artinya: Sungguh, Allah Maha-kuasa atas segala sesuatu (Al-Baqarah : 20)

b.      Iradat : Berkehendak
Dalil Aqli     : "Allah swt. dalam menciptakan sesuatu atas kehendak sendiri, tidak mendapat perintah, tidak dipengaruhi, bahkan dipaksa makhluk lain."
Dalil Naqli       : Q.S. Yasin: 82 yang artinya Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya ber-kata kepadanya, “Jadilah!” Maka ja-dilah sesuatu itu.

c.       Ilmu : Mengetahui
Dalil Aqli     : "Allah swt. mengetahui semua yang diciptakan baik yang lahir maupun yang batin."
Dalil Naqli       : Q.S. Al-Hujurat:16) yang artinya: Katakanlah (kepada mereka), “Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu), padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Hujurat:16)

d.      Hayat : Hidup

Dalil Aqli     : "Mari kita lihat alam semesta ini yang masih teratur dengan indahnya, planet-planet berjalan di atas porosnya, hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. itu hidup dan tidak mati."
Dalil Naqli       : Q.S. Al Baqarah 225 yang artinya sebagai beirkut. 
"Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak me-ngantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya me-lainkan apa yang Dia kehendaki. Kur-si-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar." (Q.S. Al-Baqarah : 255)

e.       Kalam : Berbicara
Dalil Aqli     : "Pembicaraan Allah swt. itu lebih sempurna dibandingkan makhluk yang diciptakan-Nya."
Dalil Naqli       : Q.S. An-Nisa: 164 yang artinya: Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung

Share this article :
+
Previous
Next Post »
1 Komentar untuk "Iman kepada Allah melalui sifat-sifat-Nya"

Makasih ya,info nya,untuk tugas sekolah

Terima Kasih Sudah Berkomentar
 
Template By. Kunci Dunia
Back To Top