Wednesday, January 30, 2013

Nama-Nama Rasul, Sifat dan Negeri Diutusnya

Ka'bah di Masjidil Haram ini dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail
Allah menyebutkan nama-nama Rasul di dalam Al-Qur'an sejumlah 25 rasul. Pada surah Al-An'am disebutkan sejumlah 18 rasul, sedangkan di dalam surah Sad disebutkan sejumlah 7 rasul. Kisah para rasul ada yang diceritakan oleh Allah, dan ada pula yang tidak diceritakan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mu'min 78
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. (Q.S. Al-Mu'min 78)

Para rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah sbb.
Untitled Document
No Nama Nabi dan Rasul Tempat Kerasulan
1 Adam  a.s. di negeri Arab (Mekah)
2 Idris  a.s. di negeri Irak
3 Nuh  a.s. di negeri Irak
4 Hud  a.s. di negeri Arab (Yaman)
5 Salih  a.s. di negeri Arab (Hijaz)
6 Ibrahim  a.s. di negeri Palestina dan Mekah
7 Ismail  a.s. di negeri Mekah
8 Luth  a.s. di negeri Arab (Sodom Mesopotamia)
9 Ishaq  a.s. di negeri Palestina
10 Ya’kub a.s. di negeri Mesir
11 Yusuf a.s. di negeri Mesir
12 Syu’aib a.s. di negeri Palestina
13 Ayub a.s. di negeri Mesir
14 Zulkifli a.s. di negeri Palestina
15 Musa a.s. di negeri Mesir, Madyan / Israil
16 Harun a.s. di negeri Mesir, Madyan / Israil
17 Dawud a.s. di negeri Meir / Israil
18 Sulaiman a.s. di negeri Israil
19 Ilyas a. s. di negeri Israil
20 Ilyasa’ a.s. di negeri Israil
21 Yunus a.s. di negeri Babilonia
22 Zakaria a.s. di negeri Israil
23 Yahya a.s. di negeri Israil
24 Isa a.s. di negeri Israil
25 Muhammad saw. di negeri Mekah


Para rasul mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat-sifat wajib para rasul sebagai berikut.

1. Sidik, artinya benar atau jujur.
Allah swt. berfirman dalam Surah Maryam 41 dan 56
41.       Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi.
56.       Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Idris di dalam Kitab (Al-Qur'an). Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi,


2. Amanah, artinya dapat dipercaya.
3. Tablig, artinya menyampaikan
4. Fatanah, artinya cerdas. Rasul bersifat cerdas, bijaksana dalam segala hal


Simak ayat Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara' ayat 107, 125, 143, 162, 178
107.     Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

Para rasul menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Perhatikan ayat Al-Qur'an dalam Surah Yasin 17 berikut.
17. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas

Kebalikan dari sifat wajib tersebut, adalah sifat mustahul, yang berjumlah empat, yaitu

1. Kazib, berarti dusta,

2. Khianat berarti tidak dapat dipercaya

3. Kitman berarti menyembunyikan

4. Baladah, berarti bodoh.


Selain sifat wajib dan sifat mustahil, para rasul juga memiliki sifat jaiz sebagaimana manusia biasa. Sifat-sfiat tersebut antara lain, makan, minum, tidur, menikah, sedih gembira, sakit dan sebagainya. Sekalipun sifat-sifat jais tersebut melekat pada diri rasul, namun tidak mengurangi martabat kerasulannya. Bagaimana pun, para rasul adalah seperti manusia pada umumnya

110.  Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” Judul: Nama-Nama Rasul, Sifat dan Negeri Diutusnya
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh Muhammad Nur'alim

0 komentar:

Post a Comment